कृदन्तरूपाणि - आङ् + ध्राघ् + यङ् - ध्राघृँ सामर्थ्ये इत्यपि केचित् - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
आदाध्राघणम्
अनीयर्
आदाध्राघणीयः - आदाध्राघणीया
ण्वुल्
आदाध्राघकः - आदाध्राघिका
तुमुँन्
आदाध्राघितुम्
तव्य
आदाध्राघितव्यः - आदाध्राघितव्या
तृच्
आदाध्राघिता - आदाध्राघित्री
ल्यप्
आदाध्राघ्य
क्तवतुँ
आदाध्राघितवान् - आदाध्राघितवती
क्त
आदाध्राघितः - आदाध्राघिता
शानच्
आदाध्राघ्यमाणः - आदाध्राघ्यमाणा
यत्
आदाध्राघ्यः - आदाध्राघ्या
घञ्
आदाध्राघः
आदाध्राघा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः