कृदन्तरूपाणि - अव + लङ्घ् + यङ् - लघिँ गत्यर्थः लघिँ भोजननिवृत्तावपि - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
अवलालङ्घनम्
अनीयर्
अवलालङ्घनीयः - अवलालङ्घनीया
ण्वुल्
अवलालङ्घकः - अवलालङ्घिका
तुमुँन्
अवलालङ्घितुम्
तव्य
अवलालङ्घितव्यः - अवलालङ्घितव्या
तृच्
अवलालङ्घिता - अवलालङ्घित्री
ल्यप्
अवलालङ्घ्य
क्तवतुँ
अवलालङ्घितवान् - अवलालङ्घितवती
क्त
अवलालङ्घितः - अवलालङ्घिता
शानच्
अवलालङ्घ्यमानः - अवलालङ्घ्यमाना
यत्
अवलालङ्घ्यः - अवलालङ्घ्या
घञ्
अवलालङ्घः
अवलालङ्घा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः


अन्याः