कृदन्तरूपाणि - अव + दुह् + यङ्लुक् - दुहँ प्रपूरणे - अदादिः - अनिट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
अवदोदोहनम्
अनीयर्
अवदोदोहनीयः - अवदोदोहनीया
ण्वुल्
अवदोदोहकः - अवदोदोहिका
तुमुँन्
अवदोदोहितुम्
तव्य
अवदोदोहितव्यः - अवदोदोहितव्या
तृच्
अवदोदोहिता - अवदोदोहित्री
ल्यप्
अवदोदुह्य
क्तवतुँ
अवदोदोहितवान् / अवदोदुहितवान् - अवदोदोहितवती / अवदोदुहितवती
क्त
अवदोदोहितः / अवदोदुहितः - अवदोदोहिता / अवदोदुहिता
शतृँ
अवदोदुहन् - अवदोदुहती
ण्यत्
अवदोदोह्यः - अवदोदोह्या
घञ्
अवदोदोहः
अवदोदुहः - अवदोदुहा
अवदोदोहा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः


अन्याः