कृदन्तरूपाणि - अभि + वा + णिच् - वा गतिगन्धनयोः - अदादिः - अनिट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
अभिवाजनम् / अभिवापनम्
अनीयर्
अभिवाजनीयः / अभिवापनीयः - अभिवाजनीया / अभिवापनीया
ण्वुल्
अभिवाजकः / अभिवापकः - अभिवाजिका / अभिवापिका
तुमुँन्
अभिवाजयितुम् / अभिवापयितुम्
तव्य
अभिवाजयितव्यः / अभिवापयितव्यः - अभिवाजयितव्या / अभिवापयितव्या
तृच्
अभिवाजयिता / अभिवापयिता - अभिवाजयित्री / अभिवापयित्री
ल्यप्
अभिवाज्य / अभिवाप्य
क्तवतुँ
अभिवाजितवान् / अभिवापितवान् - अभिवाजितवती / अभिवापितवती
क्त
अभिवाजितः / अभिवापितः - अभिवाजिता / अभिवापिता
शतृँ
अभिवाजयन् / अभिवापयन् - अभिवाजयन्ती / अभिवापयन्ती
शानच्
अभिवाजयमानः / अभिवापयमानः - अभिवाजयमाना / अभिवापयमाना
यत्
अभिवाज्यः / अभिवाप्यः - अभिवाज्या / अभिवाप्या
अच्
अभिवाजः / अभिवापः - अभिवाजा - अभिवापा
अभिवाजः / अभिवापः - अभिवाजा / अभिवापा
युच्
अभिवाजना / अभिवापना
अङ्
अभिवाजा / अभिवापा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः