कृदन्तरूपाणि - अधि + निन्द् - णिदिँ कुत्सायाम् - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
अधिनिन्दनम्
अनीयर्
अधिनिन्दनीयः - अधिनिन्दनीया
ण्वुल्
अधिनिन्दकः - अधिनिन्दिका
तुमुँन्
अधिनिन्दितुम्
तव्य
अधिनिन्दितव्यः - अधिनिन्दितव्या
तृच्
अधिनिन्दिता - अधिनिन्दित्री
ल्यप्
अधिनिन्द्य
क्तवतुँ
अधिनिन्दितवान् - अधिनिन्दितवती
क्त
अधिनिन्दितः - अधिनिन्दिता
शतृँ
अधिनिन्दन् - अधिनिन्दन्ती
ण्यत्
अधिनिन्द्यः - अधिनिन्द्या
घञ्
अधिनिन्दः
अधिनिन्दः - अधिनिन्दा
अधिनिन्दा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः