कृदन्तरूपाणि - अति + वा + णिच् - वा गतिगन्धनयोः - अदादिः - अनिट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
अतिवाजनम् / अतिवापनम्
अनीयर्
अतिवाजनीयः / अतिवापनीयः - अतिवाजनीया / अतिवापनीया
ण्वुल्
अतिवाजकः / अतिवापकः - अतिवाजिका / अतिवापिका
तुमुँन्
अतिवाजयितुम् / अतिवापयितुम्
तव्य
अतिवाजयितव्यः / अतिवापयितव्यः - अतिवाजयितव्या / अतिवापयितव्या
तृच्
अतिवाजयिता / अतिवापयिता - अतिवाजयित्री / अतिवापयित्री
ल्यप्
अतिवाज्य / अतिवाप्य
क्तवतुँ
अतिवाजितवान् / अतिवापितवान् - अतिवाजितवती / अतिवापितवती
क्त
अतिवाजितः / अतिवापितः - अतिवाजिता / अतिवापिता
शतृँ
अतिवाजयन् / अतिवापयन् - अतिवाजयन्ती / अतिवापयन्ती
शानच्
अतिवाजयमानः / अतिवापयमानः - अतिवाजयमाना / अतिवापयमाना
यत्
अतिवाज्यः / अतिवाप्यः - अतिवाज्या / अतिवाप्या
अच्
अतिवाजः / अतिवापः - अतिवाजा - अतिवापा
अतिवाजः / अतिवापः - अतिवाजा / अतिवापा
युच्
अतिवाजना / अतिवापना
अङ्
अतिवाजा / अतिवापा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः