कृदन्तरूपाणि - अति + दीधी + सन् - दीधीङ् दीप्तिदेवनयोः - अदादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
अतिदिदीधिषणम्
अनीयर्
अतिदिदीधिषणीयः - अतिदिदीधिषणीया
ण्वुल्
अतिदिदीधिषकः - अतिदिदीधिषिका
तुमुँन्
अतिदिदीधिषितुम्
तव्य
अतिदिदीधिषितव्यः - अतिदिदीधिषितव्या
तृच्
अतिदिदीधिषिता - अतिदिदीधिषित्री
ल्यप्
अतिदिदीधिष्य
क्तवतुँ
अतिदिदीधिषितवान् - अतिदिदीधिषितवती
क्त
अतिदिदीधिषितः - अतिदिदीधिषिता
शानच्
अतिदिदीधिषमाणः - अतिदिदीधिषमाणा
यत्
अतिदिदीधिष्यः - अतिदिदीधिष्या
अच्
अतिदिदीधिषः - अतिदिदीधिषा
घञ्
अतिदिदीधिषः
अतिदिदीधिषा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः