कृदन्तरूपाणि - अति + दीधी + णिच्+सन् - दीधीङ् दीप्तिदेवनयोः - अदादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
अतिदिदीध्ययिषणम्
अनीयर्
अतिदिदीध्ययिषणीयः - अतिदिदीध्ययिषणीया
ण्वुल्
अतिदिदीध्ययिषकः - अतिदिदीध्ययिषिका
तुमुँन्
अतिदिदीध्ययिषितुम्
तव्य
अतिदिदीध्ययिषितव्यः - अतिदिदीध्ययिषितव्या
तृच्
अतिदिदीध्ययिषिता - अतिदिदीध्ययिषित्री
ल्यप्
अतिदिदीध्ययिष्य
क्तवतुँ
अतिदिदीध्ययिषितवान् - अतिदिदीध्ययिषितवती
क्त
अतिदिदीध्ययिषितः - अतिदिदीध्ययिषिता
शतृँ
अतिदिदीध्ययिषत् / अतिदिदीध्ययिषद् - अतिदिदीध्ययिषन्ती
शानच्
अतिदिदीध्ययिषमाणः - अतिदिदीध्ययिषमाणा
यत्
अतिदिदीध्ययिष्यः - अतिदिदीध्ययिष्या
अच्
अतिदिदीध्ययिषः - अतिदिदीध्ययिषा
घञ्
अतिदिदीध्ययिषः
अतिदिदीध्ययिषा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः