संस्कृत कृत् प्रत्ययानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

नि + वख् + यङ्लुक् - वखँ गत्यर्थः भ्वादिः + तव्य (पुं) = निवावखितव्यः
नि + वख् + यङ्लुक् - वखँ गत्यर्थः भ्वादिः + शतृँ (स्त्री) = निवावखती
नि + वख् + यङ्लुक् - वखँ गत्यर्थः भ्वादिः + अ = निवावखनम्
नि + वख् + यङ्लुक् - वखँ गत्यर्थः भ्वादिः + ण्यत् (नपुं) = निवावाख्यम्
नि + वख् + यङ्लुक् - वखँ गत्यर्थः भ्वादिः + अच् (पुं) = निवावखः