संस्कृत कृत् प्रत्ययानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् उत्तरं ध्यायत

समीचीनम् उत्तरं ध्यायत

 

शिङ्ख् - शिखिँ गत्यर्थः इत्यपि ... भ्वादिः