संस्कृत कृत् प्रत्ययानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

रिङ्ग् - रिगिँ गत्यर्थः भ्वादिः + क्त्वा = रिङ्गित्वा
रिङ्ग् - रिगिँ गत्यर्थः भ्वादिः + तृच् (पुं) = रिङ्गितुम्
रिङ्ग् - रिगिँ गत्यर्थः भ्वादिः + शतृँ (स्त्री) = रिङ्गन्ती
रिङ्ग् - रिगिँ गत्यर्थः भ्वादिः + अनीयर् (नपुं) = रिङ्गा
रिङ्ग् - रिगिँ गत्यर्थः भ्वादिः + तृच् (नपुं) = रिङ्गिता