संस्कृत कृत् प्रत्ययानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

प्र + अर्द् + णिच् - अर्दँ गतौ याचने च भ्वादिः + ल्यप् = प्रार्द्य
प्र + अर्द् + णिच् - अर्दँ गतौ याचने च भ्वादिः + ल्युट् = प्रार्दनम्
प्र + अर्द् + णिच् - अर्दँ गतौ याचने च भ्वादिः + ण्वुल् (नपुं) = प्रार्दकम्
प्र + अर्द् + णिच् - अर्दँ गतौ याचने च भ्वादिः + शानच् (पुं) = प्रार्दितः
प्र + अर्द् + णिच् - अर्दँ गतौ याचने च भ्वादिः + तुमुँन् = प्रार्दयितुम्