संस्कृत कृत् प्रत्ययानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

नि + वा + यङ्लुक् - वा गतिगन्धनयोः अदादिः + तुमुँन् = निवावित्री
नि + वा + यङ्लुक् - वा गतिगन्धनयोः अदादिः + घञ् = निवावानम्
नि + वा + यङ्लुक् - वा गतिगन्धनयोः अदादिः + ण (स्त्री) = निवावती
नि + वा + यङ्लुक् - वा गतिगन्धनयोः अदादिः + क्त (नपुं) = निवावितम्
नि + वा + यङ्लुक् - वा गतिगन्धनयोः अदादिः + ल्यप् = निवावितवान्