हृ धातुरूपाणि - हृ॒ञ् हरणे - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लोट् लकारः परस्मै पदम्


उभयपदी अनिट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
हरतात् / हरताद् / हरतु
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
हरताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
हरन्तु
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
हरतात् / हरताद् / हर
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
हरतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
हरत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
हराणि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
हराव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
हराम


अन्याः