हृ धातुरूपाणि - हृ॒ञ् हरणे - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


उभयपदी अनिट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अहरत् / अहरद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अहरताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अहरन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अहरः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अहरतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अहरत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अहरम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अहराव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अहराम


अन्याः