हृ धातुरूपाणि - हृ॒ञ् हरणे - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः


उभयपदी अनिट् धातुः


 

लट् लकारः परस्मै पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लट् लकारः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लुट् लकारः परस्मै पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लुट् लकारः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृट् लकारः परस्मै पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृट् लकारः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लोट् लकारः परस्मै पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लोट् लकारः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लङ् लकारः परस्मै पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लङ् लकारः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

विधिलिङ् लकारः परस्मै पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

विधिलिङ् लकारः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

आशीर्लिङ् लकारः परस्मै पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

आशीर्लिङ् लकारः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृङ् लकारः परस्मै पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृङ् लकारः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लट् लकारः परस्मै पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
हरति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
हरतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
हरन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
हरसि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
हरथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
हरथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
हरामि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
हरावः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
हरामः
 

लट् लकारः आत्मने पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
हरते
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
हरेते
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
हरन्ते
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
हरसे
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
हरेथे
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
हरध्वे
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
हरे
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
हरावहे
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
हरामहे
 

लुट् लकारः परस्मै पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
हर्ता
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
हर्तारौ
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
हर्तारः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
हर्तासि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
हर्तास्थः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
हर्तास्थ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
हर्तास्मि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
हर्तास्वः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
हर्तास्मः
 

लुट् लकारः आत्मने पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
हर्ता
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
हर्तारौ
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
हर्तारः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
हर्तासे
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
हर्तासाथे
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
हर्ताध्वे
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
हर्ताहे
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
हर्तास्वहे
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
हर्तास्महे
 

लृट् लकारः परस्मै पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
हरिष्यति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
हरिष्यतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
हरिष्यन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
हरिष्यसि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
हरिष्यथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
हरिष्यथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
हरिष्यामि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
हरिष्यावः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
हरिष्यामः
 

लृट् लकारः आत्मने पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
हरिष्यते
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
हरिष्येते
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
हरिष्यन्ते
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
हरिष्यसे
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
हरिष्येथे
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
हरिष्यध्वे
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
हरिष्ये
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
हरिष्यावहे
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
हरिष्यामहे
 

लोट् लकारः परस्मै पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
हरतात् / हरताद् / हरतु
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
हरताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
हरन्तु
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
हरतात् / हरताद् / हर
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
हरतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
हरत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
हराणि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
हराव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
हराम
 

लोट् लकारः आत्मने पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
हरताम्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
हरेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
हरन्ताम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
हरस्व
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
हरेथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
हरध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
हरै
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
हरावहै
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
हरामहै
 

लङ् लकारः परस्मै पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अहरत् / अहरद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अहरताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अहरन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अहरः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अहरतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अहरत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अहरम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अहराव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अहराम
 

लङ् लकारः आत्मने पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अहरत
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अहरेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अहरन्त
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अहरथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अहरेथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अहरध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अहरे
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अहरावहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अहरामहि
 

विधिलिङ् लकारः परस्मै पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
हरेत् / हरेद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
हरेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
हरेयुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
हरेः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
हरेतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
हरेत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
हरेयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
हरेव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
हरेम
 

विधिलिङ् लकारः आत्मने पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
हरेत
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
हरेयाताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
हरेरन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
हरेथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
हरेयाथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
हरेध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
हरेय
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
हरेवहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
हरेमहि
 

आशीर्लिङ् लकारः परस्मै पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
ह्रियात् / ह्रियाद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
ह्रियास्ताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
ह्रियासुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
ह्रियाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
ह्रियास्तम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
ह्रियास्त
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
ह्रियासम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
ह्रियास्व
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
ह्रियास्म
 

आशीर्लिङ् लकारः आत्मने पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
हृषीष्ट
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
हृषीयास्ताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
हृषीरन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
हृषीष्ठाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
हृषीयास्थाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
हृषीढ्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
हृषीय
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
हृषीवहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
हृषीमहि
 

लृङ् लकारः परस्मै पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अहरिष्यत् / अहरिष्यद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अहरिष्यताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अहरिष्यन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अहरिष्यः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अहरिष्यतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अहरिष्यत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अहरिष्यम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अहरिष्याव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अहरिष्याम
 

लृङ् लकारः आत्मने पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अहरिष्यत
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अहरिष्येताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अहरिष्यन्त
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अहरिष्यथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अहरिष्येथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अहरिष्यध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अहरिष्ये
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अहरिष्यावहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अहरिष्यामहि
 


अन्याः