हृष् धातुरूपाणि - हृ॑षुँ॑ अलीके - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः परस्मै पदम्


परस्मैपदी सेट् धातुः


 

लट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लुट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लोट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

विधिलिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

आशीर्लिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
हर्षति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
हर्षतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
हर्षन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
हर्षसि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
हर्षथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
हर्षथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
हर्षामि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
हर्षावः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
हर्षामः
 

लुट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
हर्षिता
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
हर्षितारौ
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
हर्षितारः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
हर्षितासि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
हर्षितास्थः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
हर्षितास्थ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
हर्षितास्मि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
हर्षितास्वः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
हर्षितास्मः
 

लृट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
हर्षिष्यति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
हर्षिष्यतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
हर्षिष्यन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
हर्षिष्यसि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
हर्षिष्यथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
हर्षिष्यथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
हर्षिष्यामि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
हर्षिष्यावः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
हर्षिष्यामः
 

लोट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
हर्षतात् / हर्षताद् / हर्षतु
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
हर्षताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
हर्षन्तु
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
हर्षतात् / हर्षताद् / हर्ष
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
हर्षतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
हर्षत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
हर्षाणि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
हर्षाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
हर्षाम
 

लङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अहर्षत् / अहर्षद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अहर्षताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अहर्षन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अहर्षः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अहर्षतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अहर्षत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अहर्षम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अहर्षाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अहर्षाम
 

विधिलिङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
हर्षेत् / हर्षेद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
हर्षेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
हर्षेयुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
हर्षेः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
हर्षेतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
हर्षेत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
हर्षेयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
हर्षेव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
हर्षेम
 

आशीर्लिङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
हृष्यात् / हृष्याद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
हृष्यास्ताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
हृष्यासुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
हृष्याः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
हृष्यास्तम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
हृष्यास्त
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
हृष्यासम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
हृष्यास्व
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
हृष्यास्म
 

लृङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अहर्षिष्यत् / अहर्षिष्यद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अहर्षिष्यताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अहर्षिष्यन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अहर्षिष्यः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अहर्षिष्यतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अहर्षिष्यत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अहर्षिष्यम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अहर्षिष्याव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अहर्षिष्याम
 


अन्याः