हृष् धातुरूपाणि - हृ॑षुँ॑ अलीके - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लोट् लकारः परस्मै पदम्


परस्मैपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
हर्षतात् / हर्षताद् / हर्षतु
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
हर्षताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
हर्षन्तु
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
हर्षतात् / हर्षताद् / हर्ष
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
हर्षतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
हर्षत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
हर्षाणि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
हर्षाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
हर्षाम


अन्याः