हृष् धातुरूपाणि - हृ॑षुँ॑ अलीके - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अहर्षत् / अहर्षद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अहर्षताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अहर्षन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अहर्षः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अहर्षतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अहर्षत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अहर्षम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अहर्षाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अहर्षाम


अन्याः