हा धातुरूपाणि - ओँ॑हा॒क् त्यागे - जुहोत्यादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


परस्मैपदी अनिट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अजहात् / अजहाद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अजहिताम् / अजहीताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अजहुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अजहाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अजहितम् / अजहीतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अजहित / अजहीत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अजहाम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अजहिव / अजहीव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अजहिम / अजहीम