हर्य् धातुरूपाणि - ह॑र्यँ॑ गतिकान्त्योः - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


परस्मैपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अहर्यत् / अहर्यद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अहर्यताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अहर्यन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अहर्यः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अहर्यतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अहर्यत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अहर्यम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अहर्याव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अहर्याम