हन् धातुरूपाणि - ह॒नँ॑ हिंसागत्योः - अदादिः - कर्तरि प्रयोगः परस्मै पदम्


परस्मैपदी अनिट् धातुः


 

लट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लुट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लोट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

विधिलिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

आशीर्लिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
हन्ति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
हतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
घ्नन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
हंसि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
हथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
हथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
हन्मि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
हन्वः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
हन्मः
 

लुट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
हन्ता
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
हन्तारौ
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
हन्तारः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
हन्तासि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
हन्तास्थः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
हन्तास्थ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
हन्तास्मि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
हन्तास्वः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
हन्तास्मः
 

लृट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
हनिष्यति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
हनिष्यतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
हनिष्यन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
हनिष्यसि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
हनिष्यथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
हनिष्यथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
हनिष्यामि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
हनिष्यावः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
हनिष्यामः
 

लोट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
हतात् / हताद् / हन्तु
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
हताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
घ्नन्तु
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
हतात् / हताद् / जहि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
हतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
हत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
हनानि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
हनाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
हनाम
 

लङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अहन्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अहताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अघ्नन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अहन्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अहतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अहत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अहनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अहन्व
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अहन्म
 

विधिलिङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
हन्यात् / हन्याद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
हन्याताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
हन्युः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
हन्याः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
हन्यातम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
हन्यात
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
हन्याम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
हन्याव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
हन्याम
 

आशीर्लिङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
वध्यात् / वध्याद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
वध्यास्ताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
वध्यासुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
वध्याः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
वध्यास्तम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
वध्यास्त
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
वध्यासम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
वध्यास्व
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
वध्यास्म
 

लृङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अहनिष्यत् / अहनिष्यद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अहनिष्यताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अहनिष्यन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अहनिष्यः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अहनिष्यतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अहनिष्यत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अहनिष्यम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अहनिष्याव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अहनिष्याम