हन् धातुरूपाणि - ह॒नँ॑ हिंसागत्योः - अदादिः - कर्तरि प्रयोगः परस्मै पदम्


 

लट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लोट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

विधिलिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
हन्ति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
हतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
घ्नन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
हंसि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
हथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
हथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
हन्मि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
हन्वः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
हन्मः
 

लोट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
हतात् / हताद् / हन्तु
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
हताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
घ्नन्तु
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
हतात् / हताद् / जहि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
हतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
हत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
हनानि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
हनाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
हनाम
 

लङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अहन्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अहताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अघ्नन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अहन्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अहतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अहत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अहनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अहन्व
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अहन्म
 

विधिलिङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
हन्यात् / हन्याद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
हन्याताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
हन्युः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
हन्याः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
हन्यातम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
हन्यात
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
हन्याम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
हन्याव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
हन्याम