हठ् धातुरूपाणि - ह॑ठँ॑ प्लुतिशठत्वयोः बलात्कार इत्यन्ये - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः परस्मै पदम्


परस्मैपदी सेट् धातुः


 

लट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लुट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लोट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

विधिलिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

आशीर्लिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
हठति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
हठतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
हठन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
हठसि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
हठथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
हठथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
हठामि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
हठावः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
हठामः
 

लुट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
हठिता
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
हठितारौ
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
हठितारः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
हठितासि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
हठितास्थः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
हठितास्थ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
हठितास्मि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
हठितास्वः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
हठितास्मः
 

लृट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
हठिष्यति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
हठिष्यतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
हठिष्यन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
हठिष्यसि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
हठिष्यथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
हठिष्यथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
हठिष्यामि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
हठिष्यावः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
हठिष्यामः
 

लोट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
हठतात् / हठताद् / हठतु
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
हठताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
हठन्तु
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
हठतात् / हठताद् / हठ
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
हठतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
हठत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
हठानि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
हठाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
हठाम
 

लङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अहठत् / अहठद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अहठताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अहठन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अहठः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अहठतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अहठत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अहठम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अहठाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अहठाम
 

विधिलिङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
हठेत् / हठेद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
हठेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
हठेयुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
हठेः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
हठेतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
हठेत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
हठेयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
हठेव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
हठेम
 

आशीर्लिङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
हठ्यात् / हठ्याद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
हठ्यास्ताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
हठ्यासुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
हठ्याः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
हठ्यास्तम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
हठ्यास्त
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
हठ्यासम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
हठ्यास्व
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
हठ्यास्म
 

लृङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अहठिष्यत् / अहठिष्यद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अहठिष्यताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अहठिष्यन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अहठिष्यः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अहठिष्यतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अहठिष्यत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अहठिष्यम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अहठिष्याव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अहठिष्याम