स्विद् धातुरूपाणि - ञिष्वि॑दाँ॒ स्नेहनमोचनयोः गात्रप्रस्रवणे स्नेहनमोहनयोरित्येके - भ्वादिः


आत्मनेपदी सेट् धातुःअन्याः