स्फुट् धातुरूपाणि - स्फु॑टिँ॑र् विशरणे - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


परस्मैपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अस्फोटत् / अस्फोटद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अस्फोटताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अस्फोटन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अस्फोटः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अस्फोटतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अस्फोटत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अस्फोटम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अस्फोटाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अस्फोटाम


अन्याः