स्तु धातुरूपाणि - ष्टु॒ञ् स्तुतौ - अदादिः - कर्तरि प्रयोगः विधिलिङ् लकारः परस्मै पदम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
स्तुवीयात् / स्तुवीयाद् / स्तुयात् / स्तुयाद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
स्तुवीयाताम् / स्तुयाताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
स्तुवीयुः / स्तुयुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
स्तुवीयाः / स्तुयाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
स्तुवीयातम् / स्तुयातम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
स्तुवीयात / स्तुयात
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
स्तुवीयाम् / स्तुयाम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
स्तुवीयाव / स्तुयाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
स्तुवीयाम / स्तुयाम