स्तु धातुरूपाणि - ष्टु॒ञ् स्तुतौ - अदादिः - कर्तरि प्रयोगः लोट् लकारः परस्मै पदम्


उभयपदी अनिट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
स्तुवीतात् / स्तुवीताद् / स्तुतात् / स्तुताद् / स्तवीतु / स्तौतु
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
स्तुवीताम् / स्तुताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
स्तुवन्तु
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
स्तुवीतात् / स्तुवीताद् / स्तुतात् / स्तुताद् / स्तुवीहि / स्तुहि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
स्तुवीतम् / स्तुतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
स्तुवीत / स्तुत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
स्तवानि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
स्तवाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
स्तवाम