स्तु धातुरूपाणि - ष्टु॒ञ् स्तुतौ - अदादिः - कर्तरि प्रयोगः लट् लकारः परस्मै पदम्


उभयपदी अनिट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
स्तवीति / स्तौति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
स्तुवीतः / स्तुतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
स्तुवन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
स्तवीषि / स्तौषि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
स्तुवीथः / स्तुथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
स्तुवीथ / स्तुथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
स्तवीमि / स्तौमि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
स्तुवीवः / स्तुवः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
स्तुवीमः / स्तुमः