स्तु धातुरूपाणि - ष्टु॒ञ् स्तुतौ - अदादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अस्तवीत् / अस्तवीद् / अस्तौत् / अस्तौद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अस्तुवीताम् / अस्तुताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अस्तुवन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अस्तवीः / अस्तौः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अस्तुवीतम् / अस्तुतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अस्तुवीत / अस्तुत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अस्तवम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अस्तुवीव / अस्तुव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अस्तुवीम / अस्तुम