स्तु धातुरूपाणि - ष्टु॒ञ् स्तुतौ - अदादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः आत्मने पदम्


उभयपदी अनिट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अस्तुवीत / अस्तुत
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अस्तुवाताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अस्तुवत
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अस्तुवीथाः / अस्तुथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अस्तुवाथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अस्तुवीध्वम् / अस्तुध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अस्तुवि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अस्तुवीवहि / अस्तुवहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अस्तुवीमहि / अस्तुमहि