स्तु धातुरूपाणि - ष्टु॒ञ् स्तुतौ - अदादिः - कर्तरि प्रयोगः परस्मै पदम्


 

लट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लोट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

विधिलिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
स्तवीति / स्तौति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
स्तुवीतः / स्तुतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
स्तुवन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
स्तवीषि / स्तौषि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
स्तुवीथः / स्तुथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
स्तुवीथ / स्तुथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
स्तवीमि / स्तौमि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
स्तुवीवः / स्तुवः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
स्तुवीमः / स्तुमः
 

लोट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
स्तुवीतात् / स्तुवीताद् / स्तुतात् / स्तुताद् / स्तवीतु / स्तौतु
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
स्तुवीताम् / स्तुताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
स्तुवन्तु
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
स्तुवीतात् / स्तुवीताद् / स्तुतात् / स्तुताद् / स्तुवीहि / स्तुहि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
स्तुवीतम् / स्तुतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
स्तुवीत / स्तुत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
स्तवानि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
स्तवाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
स्तवाम
 

लङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अस्तवीत् / अस्तवीद् / अस्तौत् / अस्तौद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अस्तुवीताम् / अस्तुताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अस्तुवन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अस्तवीः / अस्तौः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अस्तुवीतम् / अस्तुतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अस्तुवीत / अस्तुत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अस्तवम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अस्तुवीव / अस्तुव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अस्तुवीम / अस्तुम
 

विधिलिङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
स्तुवीयात् / स्तुवीयाद् / स्तुयात् / स्तुयाद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
स्तुवीयाताम् / स्तुयाताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
स्तुवीयुः / स्तुयुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
स्तुवीयाः / स्तुयाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
स्तुवीयातम् / स्तुयातम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
स्तुवीयात / स्तुयात
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
स्तुवीयाम् / स्तुयाम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
स्तुवीयाव / स्तुयाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
स्तुवीयाम / स्तुयाम