स्तु धातुरूपाणि - ष्टु॒ञ् स्तुतौ - अदादिः - कर्तरि प्रयोगः


 

लट् लकारः परस्मै पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लोट् लकारः परस्मै पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लङ् लकारः परस्मै पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

विधिलिङ् लकारः परस्मै पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लट् लकारः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लोट् लकारः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लङ् लकारः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

विधिलिङ् लकारः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लट् लकारः परस्मै पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
स्तवीति / स्तौति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
स्तुवीतः / स्तुतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
स्तुवन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
स्तवीषि / स्तौषि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
स्तुवीथः / स्तुथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
स्तुवीथ / स्तुथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
स्तवीमि / स्तौमि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
स्तुवीवः / स्तुवः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
स्तुवीमः / स्तुमः
 

लोट् लकारः परस्मै पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
स्तुवीतात् / स्तुवीताद् / स्तुतात् / स्तुताद् / स्तवीतु / स्तौतु
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
स्तुवीताम् / स्तुताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
स्तुवन्तु
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
स्तुवीतात् / स्तुवीताद् / स्तुतात् / स्तुताद् / स्तुवीहि / स्तुहि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
स्तुवीतम् / स्तुतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
स्तुवीत / स्तुत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
स्तवानि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
स्तवाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
स्तवाम
 

लङ् लकारः परस्मै पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अस्तवीत् / अस्तवीद् / अस्तौत् / अस्तौद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अस्तुवीताम् / अस्तुताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अस्तुवन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अस्तवीः / अस्तौः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अस्तुवीतम् / अस्तुतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अस्तुवीत / अस्तुत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अस्तवम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अस्तुवीव / अस्तुव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अस्तुवीम / अस्तुम
 

विधिलिङ् लकारः परस्मै पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
स्तुवीयात् / स्तुवीयाद् / स्तुयात् / स्तुयाद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
स्तुवीयाताम् / स्तुयाताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
स्तुवीयुः / स्तुयुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
स्तुवीयाः / स्तुयाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
स्तुवीयातम् / स्तुयातम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
स्तुवीयात / स्तुयात
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
स्तुवीयाम् / स्तुयाम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
स्तुवीयाव / स्तुयाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
स्तुवीयाम / स्तुयाम
 

लट् लकारः आत्मने पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
स्तुवीते / स्तुते
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
स्तुवाते
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
स्तुवते
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
स्तुवीषे / स्तुषे
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
स्तुवाथे
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
स्तुवीध्वे / स्तुध्वे
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
स्तुवे
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
स्तुवीवहे / स्तुवहे
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
स्तुवीमहे / स्तुमहे
 

लोट् लकारः आत्मने पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
स्तुवीताम् / स्तुताम्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
स्तुवाताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
स्तुवताम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
स्तुवीष्व / स्तुष्व
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
स्तुवाथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
स्तुवीध्वम् / स्तुध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
स्तवै
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
स्तवावहै
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
स्तवामहै
 

लङ् लकारः आत्मने पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अस्तुवीत / अस्तुत
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अस्तुवाताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अस्तुवत
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अस्तुवीथाः / अस्तुथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अस्तुवाथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अस्तुवीध्वम् / अस्तुध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अस्तुवि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अस्तुवीवहि / अस्तुवहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अस्तुवीमहि / अस्तुमहि
 

विधिलिङ् लकारः आत्मने पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
स्तुवीत
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
स्तुवीयाताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
स्तुवीरन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
स्तुवीथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
स्तुवीयाथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
स्तुवीध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
स्तुवीय
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
स्तुवीवहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
स्तुवीमहि