सृ धातुरूपाणि - सृ॒ गतौ - जुहोत्यादिः - कर्तरि प्रयोगः परस्मै पदम्


परस्मैपदी अनिट् धातुः


 

लट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लुट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लोट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

विधिलिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

आशीर्लिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
ससर्ति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
ससृतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
सस्रति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
ससर्षि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
ससृथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
ससृथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
ससर्मि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
ससृवः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
ससृमः
 

लुट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
सर्ता
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
सर्तारौ
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
सर्तारः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
सर्तासि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
सर्तास्थः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
सर्तास्थ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
सर्तास्मि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
सर्तास्वः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
सर्तास्मः
 

लृट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
सरिष्यति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
सरिष्यतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
सरिष्यन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
सरिष्यसि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
सरिष्यथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
सरिष्यथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
सरिष्यामि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
सरिष्यावः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
सरिष्यामः
 

लोट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
ससृतात् / ससृताद् / ससर्तु
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
ससृताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
सस्रतु
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
ससृतात् / ससृताद् / ससृहि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
ससृतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
ससृत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
ससराणि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
ससराव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
ससराम
 

लङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अससः
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अससृताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अससरुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अससः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अससृतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अससृत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अससरम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अससृव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अससृम
 

विधिलिङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
ससृयात् / ससृयाद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
ससृयाताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
ससृयुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
ससृयाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
ससृयातम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
ससृयात
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
ससृयाम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
ससृयाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
ससृयाम
 

आशीर्लिङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
स्रियात् / स्रियाद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
स्रियास्ताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
स्रियासुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
स्रियाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
स्रियास्तम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
स्रियास्त
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
स्रियासम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
स्रियास्व
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
स्रियास्म
 

लृङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
असरिष्यत् / असरिष्यद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
असरिष्यताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
असरिष्यन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
असरिष्यः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
असरिष्यतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
असरिष्यत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
असरिष्यम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
असरिष्याव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
असरिष्याम
 


अन्याः