सृ धातुरूपाणि - सृ॒ गतौ - जुहोत्यादिः - कर्तरि प्रयोगः लोट् लकारः परस्मै पदम्


परस्मैपदी अनिट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
ससृतात् / ससृताद् / ससर्तु
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
ससृताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
सस्रतु
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
ससृतात् / ससृताद् / ससृहि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
ससृतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
ससृत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
ससराणि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
ससराव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
ससराम


अन्याः