सृ धातुरूपाणि - सृ॒ गतौ - जुहोत्यादिः - कर्तरि प्रयोगः लट् लकारः परस्मै पदम्


परस्मैपदी अनिट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
ससर्ति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
ससृतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
सस्रति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
ससर्षि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
ससृथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
ससृथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
ससर्मि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
ससृवः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
ससृमः


अन्याः