सर्व् धातुरूपाणि - ष॑र्वँ॑ हिंसायाम् - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः परस्मै पदम्


परस्मैपदी सेट् धातुः


 

लट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लुट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लोट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

विधिलिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

आशीर्लिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
सर्वति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
सर्वतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
सर्वन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
सर्वसि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
सर्वथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
सर्वथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
सर्वामि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
सर्वावः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
सर्वामः
 

लुट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
सर्विता
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
सर्वितारौ
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
सर्वितारः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
सर्वितासि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
सर्वितास्थः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
सर्वितास्थ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
सर्वितास्मि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
सर्वितास्वः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
सर्वितास्मः
 

लृट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
सर्विष्यति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
सर्विष्यतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
सर्विष्यन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
सर्विष्यसि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
सर्विष्यथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
सर्विष्यथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
सर्विष्यामि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
सर्विष्यावः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
सर्विष्यामः
 

लोट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
सर्वतात् / सर्वताद् / सर्वतु
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
सर्वताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
सर्वन्तु
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
सर्वतात् / सर्वताद् / सर्व
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
सर्वतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
सर्वत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
सर्वाणि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
सर्वाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
सर्वाम
 

लङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
असर्वत् / असर्वद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
असर्वताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
असर्वन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
असर्वः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
असर्वतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
असर्वत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
असर्वम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
असर्वाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
असर्वाम
 

विधिलिङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
सर्वेत् / सर्वेद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
सर्वेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
सर्वेयुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
सर्वेः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
सर्वेतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
सर्वेत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
सर्वेयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
सर्वेव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
सर्वेम
 

आशीर्लिङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
सर्व्यात् / सर्व्याद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
सर्व्यास्ताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
सर्व्यासुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
सर्व्याः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
सर्व्यास्तम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
सर्व्यास्त
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
सर्व्यासम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
सर्व्यास्व
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
सर्व्यास्म
 

लृङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
असर्विष्यत् / असर्विष्यद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
असर्विष्यताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
असर्विष्यन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
असर्विष्यः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
असर्विष्यतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
असर्विष्यत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
असर्विष्यम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
असर्विष्याव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
असर्विष्याम