सप् धातुरूपाणि - ष॑पँ॑ समवाये - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लृङ् लकारः परस्मै पदम्


परस्मैपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
असपिष्यत् / असपिष्यद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
असपिष्यताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
असपिष्यन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
असपिष्यः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
असपिष्यतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
असपिष्यत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
असपिष्यम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
असपिष्याव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
असपिष्याम