सन्स्त् धातुरूपाणि - ष॑स्तिँ॑ स्वप्ने - अदादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


परस्मैपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
असन्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
असन्ताम् / असन्त्ताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
असंस्तन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
असन्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
असन्तम् / असन्त्तम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
असन्त / असन्त्त
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
असंस्तम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
असंस्त्व
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
असंस्त्म