सच् धातुरूपाणि - ष॑चँ॒॑ समवाये - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः आत्मने पदम्


आत्मनेपदी सेट् धातुः


 

लट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लुट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लोट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

विधिलिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

आशीर्लिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
सचते
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
सचेते
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
सचन्ते
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
सचसे
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
सचेथे
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
सचध्वे
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
सचे
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
सचावहे
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
सचामहे
 

लुट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
सचिता
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
सचितारौ
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
सचितारः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
सचितासे
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
सचितासाथे
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
सचिताध्वे
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
सचिताहे
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
सचितास्वहे
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
सचितास्महे
 

लृट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
सचिष्यते
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
सचिष्येते
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
सचिष्यन्ते
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
सचिष्यसे
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
सचिष्येथे
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
सचिष्यध्वे
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
सचिष्ये
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
सचिष्यावहे
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
सचिष्यामहे
 

लोट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
सचताम्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
सचेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
सचन्ताम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
सचस्व
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
सचेथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
सचध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
सचै
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
सचावहै
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
सचामहै
 

लङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
असचत
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
असचेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
असचन्त
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
असचथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
असचेथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
असचध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
असचे
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
असचावहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
असचामहि
 

विधिलिङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
सचेत
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
सचेयाताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
सचेरन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
सचेथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
सचेयाथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
सचेध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
सचेय
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
सचेवहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
सचेमहि
 

आशीर्लिङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
सचिषीष्ट
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
सचिषीयास्ताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
सचिषीरन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
सचिषीष्ठाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
सचिषीयास्थाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
सचिषीध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
सचिषीय
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
सचिषीवहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
सचिषीमहि
 

लृङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
असचिष्यत
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
असचिष्येताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
असचिष्यन्त
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
असचिष्यथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
असचिष्येथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
असचिष्यध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
असचिष्ये
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
असचिष्यावहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
असचिष्यामहि
 


अन्याः