सच् धातुरूपाणि - ष॑चँ॒॑ समवाये - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लृङ् लकारः आत्मने पदम्


आत्मनेपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
असचिष्यत
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
असचिष्येताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
असचिष्यन्त
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
असचिष्यथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
असचिष्येथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
असचिष्यध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
असचिष्ये
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
असचिष्यावहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
असचिष्यामहि


अन्याः