सच् धातुरूपाणि - ष॑चँ॒॑ समवाये - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः आत्मने पदम्


आत्मनेपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
असचत
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
असचेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
असचन्त
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
असचथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
असचेथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
असचध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
असचे
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
असचावहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
असचामहि


अन्याः