ष्ठिव् धातुरूपाणि - ष्ठि॑वुँ॑ निरसने - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


परस्मैपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अष्ठीवत् / अष्ठीवद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अष्ठीवताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अष्ठीवन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अष्ठीवः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अष्ठीवतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अष्ठीवत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अष्ठीवम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अष्ठीवाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अष्ठीवाम


अन्याः