वी धातुरूपाणि - वी॒ गतिप्रजनकान्त्यसनखादनेषु - अदादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


परस्मैपदी अनिट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अवेत् / अवेद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अवीताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अवियन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अवेः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अवीतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अवीत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अवयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अवीव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अवीम