वश् धातुरूपाणि - व॑शँ॑ कान्तौ - अदादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


परस्मैपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अवट् / अवड्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
औष्टाम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
औशन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अवट् / अवड्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
औष्टम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
औष्ट
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अवशम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
औश्व
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
औश्म