लष् धातुरूपाणि - ल॑षँ॒॑ कान्तौ - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


उभयपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अलष्यत् / अलष्यद् / अलषत् / अलषद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अलष्यताम् / अलषताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अलष्यन् / अलषन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अलष्यः / अलषः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अलष्यतम् / अलषतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अलष्यत / अलषत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अलष्यम् / अलषम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अलष्याव / अलषाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अलष्याम / अलषाम