लन्घ् धातुरूपाणि - ल॑घिँ॑ शोषणे भाषायां दीप्तौ सीमातिक्रमे च - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लृङ् लकारः परस्मै पदम्


परस्मैपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अलङ्घिष्यत् / अलङ्घिष्यद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अलङ्घिष्यताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अलङ्घिष्यन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अलङ्घिष्यः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अलङ्घिष्यतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अलङ्घिष्यत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अलङ्घिष्यम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अलङ्घिष्याव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अलङ्घिष्याम


अन्याः