लन्घ् धातुरूपाणि - ल॑घिँ॑ भाषार्थः - चुरादिः - कर्तरि प्रयोगः लट् लकारः परस्मै पदम्


उभयपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
लङ्घयति / लङ्घति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
लङ्घयतः / लङ्घतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
लङ्घयन्ति / लङ्घन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
लङ्घयसि / लङ्घसि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
लङ्घयथः / लङ्घथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
लङ्घयथ / लङ्घथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
लङ्घयामि / लङ्घामि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
लङ्घयावः / लङ्घावः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
लङ्घयामः / लङ्घामः


अन्याः