रु धातुरूपाणि - रु॒ङ् गतिरोषणयोः - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः आत्मने पदम्


आत्मनेपदी अनिट् धातुः


 

लट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लुट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लोट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

विधिलिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

आशीर्लिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
रवते
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
रवेते
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
रवन्ते
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
रवसे
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
रवेथे
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
रवध्वे
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
रवे
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
रवावहे
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
रवामहे
 

लुट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
रोता
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
रोतारौ
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
रोतारः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
रोतासे
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
रोतासाथे
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
रोताध्वे
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
रोताहे
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
रोतास्वहे
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
रोतास्महे
 

लृट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
रोष्यते
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
रोष्येते
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
रोष्यन्ते
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
रोष्यसे
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
रोष्येथे
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
रोष्यध्वे
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
रोष्ये
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
रोष्यावहे
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
रोष्यामहे
 

लोट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
रवताम्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
रवेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
रवन्ताम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
रवस्व
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
रवेथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
रवध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
रवै
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
रवावहै
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
रवामहै
 

लङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अरवत
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अरवेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अरवन्त
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अरवथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अरवेथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अरवध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अरवे
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अरवावहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अरवामहि
 

विधिलिङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
रवेत
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
रवेयाताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
रवेरन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
रवेथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
रवेयाथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
रवेध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
रवेय
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
रवेवहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
रवेमहि
 

आशीर्लिङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
रोषीष्ट
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
रोषीयास्ताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
रोषीरन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
रोषीष्ठाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
रोषीयास्थाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
रोषीढ्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
रोषीय
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
रोषीवहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
रुषीमहि
 

लृङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अरोष्यत
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अरोष्येताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अरोष्यन्त
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अरोष्यथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अरोष्येथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अरोष्यध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अरोष्ये
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अरोष्यावहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अरोष्यामहि
 


अन्याः