रु धातुरूपाणि - रु॒ङ् गतिरोषणयोः - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लोट् लकारः आत्मने पदम्


आत्मनेपदी अनिट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
रवताम्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
रवेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
रवन्ताम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
रवस्व
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
रवेथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
रवध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
रवै
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
रवावहै
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
रवामहै